ประกาศ!


ทีมงานวัชรพลติวเตอร์ ขอระงับการอบรมเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ช่วย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ด้วย