วันพฤหัส 31 กรกฎาคม 2014

Category Archives: แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา

แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา

ข้อใดไม่ใช่การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ก. การกระจายอำนาจการตัดสินใจ ข. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือการคมนาคม ค. จัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ ง. ห้ามมิให้จัดตั้งส่วนราชการที่มีภารกิจหรืออำนาจหน้าทีที่มีลักษณะเดียวกัน เฉลย ง. ห้ามมิให้จัดตั้งส่วนราชการที่มีภารกิจหรืออำนาจหน้าทีที่มีลักษณะเดียวกัน Read More »

แบบทดสอบความรู้ผู้บริหารสถานศึกษา

01.    วันคนพิการสากล  ตรงกับวันที่เท่าใด ก.   วันที่ 1  ธันวาคม                                                ข.    วันที่ 2 ธันวาคม ค.   วันที่ 3 ธันวาคม                                                 ง.    วันที่ 4  ธันวาคม 02.    “บุคคลย่อมมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  และให้สิทธิของผู้พิการหรือทุพพลภาพต้องได้รับการศึกษาทัดเทียม กับบุคคลอื่น” เป็นบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 ในมาตราใด ก.   มาตรา 48                                                         ข.    มาตรา 49 ค.   มาตรา 50                                                         ง.    มาตรา 51 03.    ข้อใดไม่ใช่สิทธิทางการศึกษาสำหรับคนพิการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ก.   มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ข.   จัดให้ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม คำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ค.   ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ง.    มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ 04.    “สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบ ความพิการจนตลอดชีวิต และจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการ ... Read More »

เฉลยข้อสอบการศึกษาพิเศษ จังหวัดร้อยเอ็ด

- เฉลยแบบทดสอบการศึกษาพิเศษ  จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 29  เมษายน  2557   ที่โรงแรมเพชรรัชต์ ร้อยเอ็ด 01.    ค.   วันที่ 3 ธันวาคม 02.    ข.   มาตรา 39 03.    ข.   จัดให้ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม คำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 04.    ค.   ศูนย์การศึกษาพิเศษ 05.    ก.   โอกาสเท่าเทียมกัน 06.    ค.   พ.ศ.2539 07.    ก.   แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 08.    ข.   แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 09.    ง.    Individualized  Implementation  Plan  :  IIP 10.    ค.   กลุ่มบริหารงานทั่วไป 11.    ก.   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 12.    ง.    ระดับเชื่อมต่อ  ระดับส่งต่อ  ระดับถ่ายโอน 13.    ข.   นายอภิชาติ    จีระวุฒิ 14.    ค.   ... Read More »

Scroll To Top