วันศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2015

Category Archives: แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา

แบบทดสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

1. นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียนความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ แผนความร่วมมือทางเศษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง คือข้อใด ก.  GMS ข.  IMT-GT ค.  ACMECS ง.  BIMSTEC เฉลย ค.  ACMECS 2. ข้อใดคือนโยบายด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของรัฐบาล ก.  ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน ข.  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ ค.  ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ง.  ถูกทุกข้อ เฉลย  ง.  ถูกทุกข้อ 3.  นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาประเทศไม่ต่ำกว่าร้อยละเท่าใดของรายได้ประชาชาติ ก.  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติ ข.  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 ของรายได้ประชาชาติ ค.  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของรายได้ประชาชาติ ง. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของรายได้ประชาชาติ เฉลย  ก.  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติ 4. สัดส่วนรัฐต่อเอกชนในหารพัฒนาการวิจัยและวัตกรรมตามนโยบายรัฐบาลคือข้อใด ก.  สัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 :70 ข.  ... Read More »

แบบทดสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏบัติงาน

1.ข้อใดไม่ใช่การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบนการการจักการศึกษาในกฎหมายการศึกษา ก. มีเอกภาพด้านนโยบาย ข. มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศกษา และองค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น ค. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา ง. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานตำแหน่งครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เฉลย ง. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานตำแหน่งครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา   2.การจัดการศึกษาจัดตั้งให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาศได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษหมายถึงการจัดการศึกษาให้กับใคร ก. การจัดกาศึกษาสำหรับบุคลซึ่งมีความบกพร่อง ข. การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป ค. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ง. การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ เฉลย ก. การจัดกาศึกษาสำหรับบุคลซึ่งมีความบกพร่อง   3.การจัดการศึกษาตามข้อใดไม่กล่าวถึงในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ก. การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ข. การศึกษาขั้นพื้นฐาน กาศึกษาระดับอุดมศึกษา ค. การศึกษาต่ำกว่าปริญญา การศึกษาระดับปริญญา ง. การศึกษาภาคบังคับไม่เกินเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่หก เฉลย ง. การศึกษาภาคบังคับไม่เกินเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่หก    4.กรณีที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาการกำหนดให้สถานศึกษาแห่งนั้นอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาใดต้องดำเนินการตามข้อใดก. รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของสภ ข. รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค. รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะรัฐมนตรี ง. ... Read More »

แบบทดสอบความรู้ผู้บริหารสถานศึกษา

01.    วันคนพิการสากล  ตรงกับวันที่เท่าใด ก.   วันที่ 1  ธันวาคม                                                ข.    วันที่ 2 ธันวาคม ค.   วันที่ 3 ธันวาคม                                                 ง.    วันที่ 4  ธันวาคม 02.    “บุคคลย่อมมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  และให้สิทธิของผู้พิการหรือทุพพลภาพต้องได้รับการศึกษาทัดเทียม กับบุคคลอื่น” เป็นบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 ในมาตราใด ก.   มาตรา 48                                                         ข.    มาตรา 49 ค.   มาตรา 50                                                         ง.    มาตรา 51 03.    ข้อใดไม่ใช่สิทธิทางการศึกษาสำหรับคนพิการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ก.   มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ข.   จัดให้ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม คำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ค.   ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ง.    มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ 04.    “สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบ ความพิการจนตลอดชีวิต และจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการ ... Read More »

เฉลยข้อสอบการศึกษาพิเศษ จังหวัดร้อยเอ็ด

- เฉลยแบบทดสอบการศึกษาพิเศษ  จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 29  เมษายน  2557   ที่โรงแรมเพชรรัชต์ ร้อยเอ็ด 01.    ค.   วันที่ 3 ธันวาคม 02.    ข.   มาตรา 39 03.    ข.   จัดให้ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม คำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 04.    ค.   ศูนย์การศึกษาพิเศษ 05.    ก.   โอกาสเท่าเทียมกัน 06.    ค.   พ.ศ.2539 07.    ก.   แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 08.    ข.   แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 09.    ง.    Individualized  Implementation  Plan  :  IIP 10.    ค.   กลุ่มบริหารงานทั่วไป 11.    ก.   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 12.    ง.    ระดับเชื่อมต่อ  ระดับส่งต่อ  ระดับถ่ายโอน 13.    ข.   นายอภิชาติ    จีระวุฒิ 14.    ค.   ... Read More »

Scroll To Top