วันจันทร์ 21 เมษายน 2014

Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

เฉลยข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา ชุดที่ 1

เฉลยแบบทดสอบผู้บริหารสถานศึกษา  ชุดที่ 1 1.   ข. พระราชบัิิญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2.   ง.  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3.   ง.  มาตรา 39 4.   ง.  จัดทำมาตรฐานและภาระงานสำหรับข้าราชการครู 5.   ก.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 6.   ก.  กลุ่มนโยบายและแผน 7.   ค.  ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ 8.   ค.  การจัดลำความสำคัญ 9.   ก.  ลับที่สุด 10. ค.  ด่วนมาก 11.  ง.  บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย 12.  ง.  ไม่น้อยกว่่า 5 ปี 13.  ก.  ระดับกรมขึ้นไป 14.  ก.  ประกาศ 15.  ง.  ระเบียบ 16.  ค. ไม่น้อยกว่า 10 ปี 17.  ก. ขอนมัสการด้วยความเคารพ 18.  ข. วิทยฐานะ 19.  ง.  ... Read More »

แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู

01. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับแนวทางของหลักธรรมในข้อใด         ก.   อิทธิบาท 4                                          ข.   กัลยาณมิตร 7         ค.   พรหมวิหาร 4                                       ง.    สัปปุริสธรรม 7 02. ข้าราชการครูถูกลงโทษทางวินัยตามข้อใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้         ก.   ว่ากล่าวตักเตือน                                   ข.   ภาคทัณฑ์         ค.    ตัดเงินเงินเดือน                                    ง.   ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ 03. การกระทำข้อใดที่เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง          ก.   ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ         ข.   ประมาทเลินเล่อทำให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง         ค.   ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน 15 วัน           ง.   ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ แต่ภายหลังได้นำเงินมาคืนให้ทางราชการพร้อมกับดอกเบี้ย 04. บุคคลในข้อใดจัดเป็นทิศบูรพา         ก.   บุตร สามี ภรรยา                                    ข.   บิดามารดา         ค.    ครู อาคารย์                                            ง.   เพื่อนฝูง 05. อุโบสถล มีทั้งหมดกี่สิกขาบท         ... Read More »

ลงทะเบียนเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2557

Read More »

ข้อสอบครู กทม. วิชาการศึกษา

ข้อ 1 . xxxx Read More »

Scroll To Top