วันพฤหัส 26 พฤศจิกายน 2015

Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

อบรมพัฒนาสู่บริหารสถานศึกษา (20 – 22 ตุลาคม 2558) จ.ปทุมธานี

Director-Nov-2015-pratum

อบรมเข้ม…เต็ม 3 วัน…ฟรีเอกสาร…สุดคุ้ม เปลี่ยนแปลงวันอบรม เลื่อนไปเป็นเดือน พฤศจิกายน 2558 โรงแรมแมนฮัดตั้น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สรุปเนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย พร้อมเอกสาร และเน้นแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบติงาน ความสามารถในการบริหารงานในหน้า สรุปวิเคราะห์กฎหมายและความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ ลงทะเบียน 2,500 บาท ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ด้านล่างเลยครับ Read More »

แบบทดสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

1. นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียนความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ แผนความร่วมมือทางเศษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง คือข้อใด ก.  GMS ข.  IMT-GT ค.  ACMECS ง.  BIMSTEC เฉลย ค.  ACMECS 2. ข้อใดคือนโยบายด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของรัฐบาล ก.  ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน ข.  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ ค.  ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ง.  ถูกทุกข้อ เฉลย  ง.  ถูกทุกข้อ 3.  นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาประเทศไม่ต่ำกว่าร้อยละเท่าใดของรายได้ประชาชาติ ก.  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติ ข.  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 ของรายได้ประชาชาติ ค.  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของรายได้ประชาชาติ ง. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของรายได้ประชาชาติ เฉลย  ก.  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติ 4. สัดส่วนรัฐต่อเอกชนในหารพัฒนาการวิจัยและวัตกรรมตามนโยบายรัฐบาลคือข้อใด ก.  สัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 :70 ข.  ... Read More »

เฉลยข้อสอบการศึกษาพิเศษ จังหวัดร้อยเอ็ด

- เฉลยแบบทดสอบการศึกษาพิเศษ  จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 29  เมษายน  2557   ที่โรงแรมเพชรรัชต์ ร้อยเอ็ด 01.    ค.   วันที่ 3 ธันวาคม 02.    ข.   มาตรา 39 03.    ข.   จัดให้ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม คำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 04.    ค.   ศูนย์การศึกษาพิเศษ 05.    ก.   โอกาสเท่าเทียมกัน 06.    ค.   พ.ศ.2539 07.    ก.   แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 08.    ข.   แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 09.    ง.    Individualized  Implementation  Plan  :  IIP 10.    ค.   กลุ่มบริหารงานทั่วไป 11.    ก.   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 12.    ง.    ระดับเชื่อมต่อ  ระดับส่งต่อ  ระดับถ่ายโอน 13.    ข.   นายอภิชาติ    จีระวุฒิ 14.    ค.   ... Read More »

แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู

01. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับแนวทางของหลักธรรมในข้อใด         ก.   อิทธิบาท 4                                          ข.   กัลยาณมิตร 7         ค.   พรหมวิหาร 4                                       ง.    สัปปุริสธรรม 7 02. ข้าราชการครูถูกลงโทษทางวินัยตามข้อใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้         ก.   ว่ากล่าวตักเตือน                                   ข.   ภาคทัณฑ์         ค.    ตัดเงินเงินเดือน                                    ง.   ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ 03. การกระทำข้อใดที่เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง          ก.   ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ         ข.   ประมาทเลินเล่อทำให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง         ค.   ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน 15 วัน           ง.   ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ แต่ภายหลังได้นำเงินมาคืนให้ทางราชการพร้อมกับดอกเบี้ย 04. บุคคลในข้อใดจัดเป็นทิศบูรพา         ก.   บุตร สามี ภรรยา                                    ข.   บิดามารดา         ค.    ครู อาคารย์                                            ง.   เพื่อนฝูง 05. อุโบสถล มีทั้งหมดกี่สิกขาบท         ... Read More »

เฉลยข้อสอบ 2 ชุดที่ 2

01.      ข้อใดคือขั้นตอนการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ก.       แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน    วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ข.      ดำเนินการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น    รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ค.       เสนอคณะกรรมการระดับท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ  สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร     วิจัย ติดตามประเมินผล ง.       ทุกข้อเป็นขั้นตอนการทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่น 02.      องค์ประกอบสำคัญของกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น คือข้อใด ก.       เป้าหมาย/จุดเน้น ข.       สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ค.       การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับท้องถิ่น ง.       ถูกทุกข้อ 03.      หลักสูตรสถานศึกษามีลักษณะคล้ายกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างไร ก.       หลักสูตรอิงมาตรฐาน                        ข.       หลักสูตรเกณฑ์ ค.       หลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ง.       หลักสูตรอิงมาตรฐานการเรียนรู้ 04.      การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมตามข้อใด ก.       ฝ่ายบริหาร ข.       ครูผู้สอน ค.       ผู้ปกครอง ชุมชน ง.       มีส่วนร่วมทุกข้อ   05.      การดำเนินการระดับสถานศึกษามีองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำหลักสูตรคือข้อใด ก.       คณะกรรมการสถานศึกษา ข.       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ค.       คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ... Read More »

ข้อสอบ 2

ข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 01.      ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ก.       มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม ข.       มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหเปนมนุษยที่มีความสมบรณ์ทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม ค.       มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหเปนคนเก่ง คนดี มีปัญญา มีความสุข ง.       มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหเปนคนดี มีปัญญา มีความสุข 02.      ข้อใดคือจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ก.       มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหเปนมนุษยที่มีความสมบรณ์ทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม ข.       มุงพัฒนาผูเรียนใหเปน คนเก่ง คนดี มีปญญา มีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาตอ ค.       มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม ง.       มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาตอ 03.      หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก.       หลักสูตรการศึกษาเเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ ข.       หลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ค.       หลักสูตรการศึกษามุงพัฒนาผูเรียนมีศักยภาพในการแข่งขัน ง.       หลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 04.      หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียนเมื่อจบ การศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อใด ก.       ... Read More »

ลงทะเบียนเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2557

Read More »

ข้อสอบครู กทม. วิชาการศึกษา

ข้อ 1 . xxxx Read More »

Scroll To Top