วันพฤหัส 2 ตุลาคม 2014

Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

เฉลยข้อสอบการศึกษาพิเศษ จังหวัดร้อยเอ็ด

- เฉลยแบบทดสอบการศึกษาพิเศษ  จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 29  เมษายน  2557   ที่โรงแรมเพชรรัชต์ ร้อยเอ็ด 01.    ค.   วันที่ 3 ธันวาคม 02.    ข.   มาตรา 39 03.    ข.   จัดให้ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม คำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 04.    ค.   ศูนย์การศึกษาพิเศษ 05.    ก.   โอกาสเท่าเทียมกัน 06.    ค.   พ.ศ.2539 07.    ก.   แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 08.    ข.   แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 09.    ง.    Individualized  Implementation  Plan  :  IIP 10.    ค.   กลุ่มบริหารงานทั่วไป 11.    ก.   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 12.    ง.    ระดับเชื่อมต่อ  ระดับส่งต่อ  ระดับถ่ายโอน 13.    ข.   นายอภิชาติ    จีระวุฒิ 14.    ค.   ... Read More »

แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู

01. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับแนวทางของหลักธรรมในข้อใด         ก.   อิทธิบาท 4                                          ข.   กัลยาณมิตร 7         ค.   พรหมวิหาร 4                                       ง.    สัปปุริสธรรม 7 02. ข้าราชการครูถูกลงโทษทางวินัยตามข้อใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้         ก.   ว่ากล่าวตักเตือน                                   ข.   ภาคทัณฑ์         ค.    ตัดเงินเงินเดือน                                    ง.   ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ 03. การกระทำข้อใดที่เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง          ก.   ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ         ข.   ประมาทเลินเล่อทำให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง         ค.   ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน 15 วัน           ง.   ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ แต่ภายหลังได้นำเงินมาคืนให้ทางราชการพร้อมกับดอกเบี้ย 04. บุคคลในข้อใดจัดเป็นทิศบูรพา         ก.   บุตร สามี ภรรยา                                    ข.   บิดามารดา         ค.    ครู อาคารย์                                            ง.   เพื่อนฝูง 05. อุโบสถล มีทั้งหมดกี่สิกขาบท         ... Read More »

ลงทะเบียนเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2557

Read More »

ข้อสอบครู กทม. วิชาการศึกษา

ข้อ 1 . xxxx Read More »

Scroll To Top