วันศุกร์ 25 เมษายน 2014
วัน/เดือน/ปี หลักสูตรที่เปิด สถานที่ ลงทะเบียน

27 - 29
เมษายน 57

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา โรงแรมเพชรรัชน์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียน

3 - 4
พฤษภาคม 57

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา โรงแรมขวัญมอ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียน
สรุปเนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
สรุปเนื้อหาวิชาชีพครู
สรุปเนื้อหาความรอบรู้
สรุปเนื้อหาความรอบรู้
ข่าวเปิดสอบข้าราชาการ
Scroll To Top